Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom stránky www.internetoveradio.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky formulár).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Odoslanie objednávky produktov zo stránky www.internetoveradio.sk je podmienené úhradou prostredníctvom platobných portálov a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín aktivovania služieb.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

Dodacie lehoty t.j. aktivácia služieb objednaných zákazníkom bude do 24hod. od prijatia objednávky. Termín aktivácie bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Vo všeobecnosti je termín aktivácie služieb od 1 do 3 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov/služieb nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho pri zadávaní objednávky v e-shope, alebo prostredníctvom platobných portálov ako PayPal a pod..

Prii objednávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou
b) dopravou predávajúceho (0,30 EUR/km)
c) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti.
d) cez Slovenskú poštu podľa aktuálneho cenníka.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

III. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje využívať služby v dohodnutom termíne.

Pri preberaní produktu / služieb je spotrebiteľ povinný skontrolovať nastavenia a kompletnosť.
V prípade nekorešpondovania parametrov s objednávkou je spotrebiteľ povinný nahlásiť tento stav a predávajúci ho odstráni.

Spotrebiteľ môže využívať produkty internetoveradio.sk až po uhradení plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov mesačných platieb za služby, najmä uhradenie ceny za produkty a služby ktoré uhrádza spotrebiteľ vždy do 28 dňa v danom mesiaci. .

Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť využívanie služieb www.internetoveradio.sk po neuhradení mesačných platieb za služby a to po 10 dňoch po termíne splatnosti.

Znovuaktivácia obmedzených služieb z dôvodu neuhradenia faktúry bude účtovaná manipulačným poplatkom 15,-€ v nasledujúcej faktúre. 

IV. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa aktivácie služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené predávajúcemu.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci deaktivuje služby a odstráni súbory a údaje.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 80% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) už neposkytuje danú službu
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Reklamácie

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi mialom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Autorské práva a dodržiavanie slušných mravov

Spotrebiteľ sa zaväzuje neporušovať autorské práva a v prípade potreby uzavrieť zmluvu s ochranným zväzom autorov príslušného štátu. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za počínanie spotrebiteľa.

Spotrebiteľ sa zaväzuje využívať produkty stránky www.internetoveradio.sk v rámci slušných mravov.

VII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 1. 2011.

  • aboutus
  • Contact
  • hleping
  • lebron 12
  • Jordan 11 gamma kobe 9
  • lebron 11 low
  • Jordan 6 retro lebron xi